wz
stripe

· · ·WGA· · · 26.11.2010
There's an even easier way if you've downloaded and installed the update. Takes about 3 minutes.1. Go into Control Panel>Administrative Tools>Services. Double-click on Security Centre. Click on Stop, then change "Automatic" to "Disabled"2. Go into Control Panel>Automatic Updates. Set to either disable or notify, whichever you want3. Run Regedit, do a search for "wgalogon" key. Delete complete keyReboot.Voila, no more wga. You don't need to delete wgatray.exe and wgalogon.dll unless you want to, and if you do you don't need to be in safe mode, they'll delete without a problem in normal mode.Hopefully someone far more knowledgeable than me will come up with a fix which blocks the WGA Notification update without having to disable auto updates, but until then this method works perfectly (done it on at least a dozen PC's to date).
· · ·Pokuty u PčR · · · 21.2.2004

Nutno podotknout, že tento oficiální "sazebník" Policejního prezidia je z lonského roku a neodraží nekteré zmeny, ke kterým došlo v zákone o prestupcích po 1.1.2001.
    Sazebník ve svém textu casto užívá pojem " ohrožení ůcastníka silnicního provozu ".Tím se myslí taková okolnost dopravního prestupku, kdy došlo k dopravní nehode nebo vznikl stav, kdy dopravní nehoda bezprostredne hrozila.

Legenda:
DZ = dopravní znacka
BSP = bezpecnost silnicního provozu
ůSP = ůcastník silnicního provozu

Všeobecná ustanovení:
* Jízda s motorovým vozidlem, které nesplnuje stanovené podmínky - 1000
* Náhlé snížení rychlosti jízdy anebo náhlé zastavení, pokud to nevyžaduje BSP - 300
* Vyhazování predmetu z vozidla a obtežování ůSP ve stanovených prípadech - 300
* Jízda na motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí prevyšující 40 km/h bez ochranné prilby ve stanovených prípadech - 200
* Nepripoutání osoby bezpecnostními pásy za jízdy - 100
* Porušení povinnosti provozovatele neprikázat ani nedovolit, aby bylo k jízde užito vozidlo, když vozidlo nebo náklad nesplnuje stanovené podmínky - 1000
* Sverení rízení vozidla provozovatelem osobe, která nesplnuje § 4 pravidel - 1000
* Rízení motorového vozidla osobou, která k tomu nemá predepsané oprávnení nebo predání rízení motorového vozidla takovéto osobe - 1000

Rychlost jízdy:
* Prekrocení limitu rychlosti:
a) stanoveného DZ "Nejvyšší dovolená rychlost" (c. B 20a)
- o více než 10 km/h - 300
- o více než 20 km/h - 1000
- o více než 30 km/h pri ohrožení ůSP - 2000
b) 50 km/h v obci - o více než 10 km/h - 300
- o více než 20 km/h - 1000
- o více než 30 km/h pri ohrožení ůSP - 2000
c) 30 km/h pri prejíždení železnicního prejezdu nebo 50 km/h když svítí prerušované bílé svetlo
- o více než 10 km/h - 300
- o více než 20 km/h - 500
* Prekrocení limitu rychlosti
a) 60 km/h pri hromadné preprave osob na nákladním automobilu
b) 20 km/h pri preprave osob na ložné ploše nákladního prívesu traktoru
c) 60 km/h pri vlecení motorového vozidla
- o více než 10 km/h - 500
- o více než 20 km/h - 1000
* Neprizpusobení rychlosti jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povetrnostním podmínkám atd...., mající za následek dopravní nehodu,nebo které vyvolalo stav, kdy takový následek bezprostredne hrozil - 2000
* Prekrocení nejvyšší dovolené rychlosti
- o více než 10 km/h - 300
- o více než 20 km/h - 1000
- o více než 30 km/h pri ohrožení ůSP - 2000

Prednost v jízde
* Nedání prednosti v jízde s ohrožením ůSP:
a) protijedoucímu vozidlu nebo neuposlechnutí DZ "Prednost protijedoucích vozidel" (c. B 26) - 2000
b) pri odbocování vlevo - 2000
c) odbocující tramvají - 2000
d) podle príkazu DZ "Dej prednost v jízde" (c. C 1a) a podle príkazu DZ "Stuj, dej prednost v jízde" (c. C 2) - 2000
e) vozidlum prijíždejícím zprava - 2000
f) pri vjíždení na silnici z místa ležícího mimo silnici - 2000
g) pri vjíždení na dálnici a vyjíždení z dálnice - 2000

Povinnosti ridice neohrozit nebo neomezit:
* Ohrožení ridice
a) pri prejíždení do jiného jízdního pruhu - 2000
b) vzadu jedoucího vozidla nebo jiného ůSP pri objíždení - 1000
c) vzadu jedoucího vozidla pri predjíždení - 2000
d) vzadu jedoucího vozidla pri odbocování - 2000
e) pri zastavení nebo stání na místech, kde by tím byla ohrožena BSP nebo plynulost provozu - 1000
f) nesprávne umísteným a upevneným nákladem - 2000
* Omezení ridice:
a) protijedoucího vozidla pri objíždení - 500
b) protijedoucího vozidla pri predjíždení - 1000
c) vozidla, pred které se ridic pri predjíždení zarazuje - 500
* Ohrožení ostatních ůSP:
Chodcu:
a) precházejících po prechodu anebo precházejících silnici nebo ulici, na kterou vozidlo odbocuje - 2000
b) pri odbocování na križovatce - 2000
c) cestujících vozidel verejné hromadné dopravy, osob vystupujících nebo nastupujících na zastávce bez nástupního ostruvku - 2000

Smer jízdy a jízda v jízdních pruzích:
* Jízda po nesprávné strane vozovky:
a) v neprehledných anebo jinak nebezpecných místech, zejména v neprehledných zatáckách a pred vrcholem stoupání - 1000
b) v ostatních prípadech - 300
c) s ohrožením ůSP - 2000
* Jízda v nesprávném jízdním pruhu - 300
* Zakázaná jízda podél nástupního nebo ochranného ostruvku - 800
* Jízda jiným smerem, než je prikázaný DZ (c. C 4a až C 4f, C 5a, C 5b, C3) - 500

Predjíždení:
* Predjíždení v prípade, kdy se ridic nemuže bezpecne zaradit pred vozidlo (vozidla), které predjíždí - 2000
* Predjíždení vozidla, které dává znamení o zmene smeru jízdy vlevo, zleva - 1000
* Zakázané predjíždení na križovatce a na železnicním prejezdu a v tesné blízkosti pred nimi - 500
* Predjíždení bez dostatecného rozhledu (neprehledná zatácka, neprehledný vrcho stoupání apod.) - 1000
* Predjíždení v místech, kde je to zakázáno DZ (c. B 21a nebo B 22b) - 1000
* Ohrožení jiného ůSP pri predjíždení - 2000

Odbocování a jízda pres križovatku:
* Nespávne nebo opoždene zarazení pred odbocením - 300
* Vedomé vjetí do križovatky, když situace ridici nedovoluje pokracovat v jízde za križovatkou - 500
* Nezastavení na príkaz DZ "Stuj, dej prednost v jízde" (c. C2) - 300
* Odbocení na míste, kde je to zakázané DZ (c. B 24a nebo B 24b) - 500

Otácení a couvání:
* Otácení a couvání tam, kde je to zakázané anebo nerespektování DZ (c. B 25) - 500
* Zakázané otácení, couvání a vjíždení na strední delicí pás dálnice - 1000
* Ohrožení ůSP nedovoleným otácením a couváním - 2000

Zastavení a stání
* Zakázané zastavení a stání:
a) v neprehledné zatácce a v její tesné blízkosti, pred neprehledným vrcholem stoupání,na vrcholu stoupání a za ním, na železnicním prejezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 5 metru pred ním - 1000
b) na prechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metru pred ním - 300
c) na dálnici jinde, než na místech oznacených DZ "Parkovište" (c. D 11a) - 500
d) na silnicích I. trídy a za snížené viditelnosti i na ostatních komunikacích mimo obec, s vyjímkou ůcelových komunikací - 500
* Nedovolené zastavení nebo stání vlevo ve smeru jízdy (s vyjímkou jednosmerných komunikací) - 300
* Nepoužití anebo nesprávné umístení výstražného trojůhelníku pri nouzovém stání
a) na dálnicích - 300
b) na ostatních komunikacích - 200
* Zastavení na míste, kde je to zakázáno DZ (c. B 28), státní na míste, kde je to zakázáno DZ (c. B 29) - 700
* Nezabezpecení opušteného vozidla - 200
* Zakázané zastavení na prechodu pro chodce, pokud to nevyžaduje BSP - 300

Železnicní prejezdy
* Zakázané vjetí na železnicní prejezd podle § 27 pravidel - 2000
- v prípade ohrožení - 2000

Znamení o zmene smeru jízdy a výstražná znamení:
* Nedání vcas a zretelne znamení o zmene smeru jízdy:
a) pri prejíždení z jednoho jízdního pruhu do druhého - 300
b) pri predjíždení - 300
c) pri objíždení - 300
* Neoduvodnené dávání výstražných znamení anebo neuposlechnutí DZ "Zákaz zvukových výstražných znamení" (c. B 23a) - 500

Osvetlení vozidel
* Jízda za snížené viditelnosti bez rozsvícení stanoveného osvetlení anebo jízda jen s obrysovými svetly - 500
* Neoprávnené užití svetel do mlhy - 500
* Neužití urceného osvetlení pri vlecení motorových vozidel - 500

Ostatní povinnosti ridicu, prípadne jiných osob a organizací:
* Porušení predpisu o vlecení vozidel - 500
* Porušení zákazu jízdy na urcených silnicích a dálnicích urcenými vozidly v urcené dobe - 4000
* Nesplnení povinností po dopravní nehode (s vyjímkou povinnosti nepožít po nehode alkohol) - 1000
* Porušení ustanovení o hromadné preprave osob na ložné ploše nákladního automobilu nebo prívesu traktoru - 1000
* Neocištení vozidel vjíždejících na silnici - 500
* Nesplnení povinnosti opustit dálnici na nejbližším výjezdu pri závade vozidla anebo nákladu,která znemožnuje dosáhnout na rovine rychlost nejméne 50 km/h a pri vlecení motorového vozidla - 800

Ostatní ůSP
* Chuze po nesprávné strane vozovky - 50
* Vstup do vozovky na signál nebo pokyn policisty "Stuj" - 100
* Precházení mimo prechod v blízkosti:
- križovatky s rízeným provozem
- prechodu pro chodce
- nadchodu nebo podchodu - 100
* Nedodržení podmínek stanovených pro jízdu na jízdním kole - 200

Dopravní znacky a zarízení, svetelné signály a pokyny policistu:
* Nedovolená jízda na cervené nebo žluté svetlo, anebo jízda na znamení "Stuj" anebo "Pozor", které dává policista pri zrízení dopravy - 1000
- v prípade ohrožení ůSP - 2000
(Pozn.: pokud je projíždející vozidlo pri rozsvícení žlutého svetla nebo pri pokynu policisty "Pozor" již tak blízko križovatky, že by už nemohlo bezpecne zastavit, smí pokracovat v jízde) * Nepokracování ve smeru zelené cipky nebo šipky svetelného signálu - 300
* Neuposlechnutí pokynu policisty pri rízení provozu (v jiných prípadech) - 1000
* Neuposlechnutí pokynu a výzev policisty  - 1000
* Neuposlechnutí dopravních znacek: a) vjezdu na místa, kam je vjezd zakázán DZ (c. B 1 až B 19) - 800
b) porušení jiného zákazu DZ "Jiný zákaz" (c. B 31) - 500
* Nerespektování DZ "Zákaz vjezdu všech vozidel" (c. B 2) - 1000
- v prípade ohrožení ůSP - 2000· · ·výdaje· · · 23.8.2004

Sem budu psát výdaje, co jsem investoval. Teda spíš na co si vzpomenu.

Náhradní díly Cena
Gufero pod sekundár, těsnění spojky 60,-
Rozeta 17 zubů přední 90,-
Světýlka přední nová 250,-
Potah sedlo 250,-
Žárovka zadní 20,-
Nový přední blatník 500,-
modelářské barvičky 3x Revell (logo) 60,-
Zrcátko 160,-
těsnění pod válce 40,-
Matka k výfuku 50,-
klíč na svíčky 70,-
Kondík 20,-
šroubky do zapalování 20,-
Kladívka + podložky 80,-
2x Svíčka NR15C 120,-
Polystyrenový kit 200,-
Aceton 60,-
Manžety 140,-
kluzáky 380,-
Třásně na rukojeti 250,-
Ozdobné rukojeti 210,-
Plynová rukojeť Cagiva 190,-
Svaření prasklého kolena 50,-
Přední světýlka z Carefouru 2x6W 200,-
Silichrom + tempo 180,-
Lanko spojky 40,-
4x Pakny 380,-
čidlo teploty š120 61,-
8x těsnění do laufů 160,-
Benzínový filtr Ford 45,-
2x těsnění na spoj výfuku 40,-
těsnění pod víko 20,-
Lamely 5x 390,-
přední padák 400,-
2x těsnění pod hlavu 40,-
2x těsnění do výfuku 40,-
olej mogul trans 80W 100,-
Sprej 2x červená metalíza a 1x bezbarvý lak 300,-
guma na startovačku 20,-
gufero pod primár 20,-
STK a evidenčka 600,-
Pořizovací cena 7500,-
   
Celkem 13806,-


Oblečení Cena
Bunda 50,-
Šátek 180,-
Rukavičky kožené 110,-
Helma 1900,-
Druhá helma 1600,-
Nepromoky 200,-
a druhý nepromoky 60,-
Kalhoty koženné - Chappy 2500,-
   
Celkem 6600,-

a k tomu ješti hafo benzínu a oleje

 


· · ·Signalizace dobíjení · · · 4.3.2004

Schéma je zde

schema

měla by svítit zelená, když dobíjí a červená když ne. Musíte si to ale zkalibrovat tim poťákem. Mělo by to vyjít asi kolem 30 kč

Thanx to El Faq z Jawamanie

provedení, zatím neotestováno

obvod

vod krfáka :-) , že prej me zabije, až si toho všimne :-))

 


· · ·Bezplovákový palivoměr· · · 1.3.2004

PŘÍMOUKAZUJÍCÍ MĚŘIČ VÝŠKY HLADINY KAPALINY

SCHEMA

Na obrázku je schema přímoukazujícího měřiče hladiny kapaliny, vhodného pro různá použití. Měřící sonda, která je ponořena do měřené kapaliny, vyuižívá změny vlastní kapacity a je bez napeti. Není tedy nebezpečí, že by někdy přeskočila jiskra, takže Ize meřit hladinu nafty, benzínu (např. u motocyklu JAWA, kde není vlastní palivoměr a množtví benzinu v nádrži se kontroluje pohledem) a samozřejmě i vody. Změní-li se rozměry sondy tak, že zůstane přibližně zachována její původní kapacita, je možné měřit hladinu libovolné vyšky. Je možné např. použít okraj studně jako zemní část — obal sondy — a jako jadro sondy použít ocelový drát průměru 3 mm nebo 4 mm. Tento ,,živý" konec je volně ponořen ve studni, ale je dobře mechanicky upevněn.

Přístroj se napájí ze sítě 220 V přes trubičkovou pojistku 0,5 A. Napětí z transformátoru se jednocestně usměrňuje diodou D1 a kondenzátorem C1 se filtruje. Dioda D2 toto napětí stabilizuje na ůroveň 5 V až 6 V. Proto se tento přístroj může použít pro měření paliva v nádrži JAWA bez jakýchkoli ůprav, neboť 634 má akumulátor 6 V. Napájení zajistí akumulator, a proto síťovou část zažízení nepoužijeme. Meřící kapa-citní sonda ponořená do kapaliny je kovová uzemněná trubka vysoká asi 300 mm, se světlostí 15 mm. Trubka je z obou konců otevřená, aby ji kapa-lina mohla dobře protékat. Uvnitř trubky je elektroda — ocelové jádro s pruměrem 1,2 mm až 1,5 mm, která je jedním vodičem (nejlépe stíněním), dlouhým nejvíce 800 mm, připojena k oscilátoru. Jádro je uvnitř trubky upevněno izolovanými středícími kroužky, jejichž mezikruží je ještě provr-táno, aby kapalina mohla sondou volně protékat. Kapacitní sonda je tedy průchozí souosé vedení. Hladina uvnitř této souosé sondy je stejná jako hladina vně sondy, kterou měříme. Změnou hladiny uvnitř sondy se mění vlastní kapacita. Změněnou kapacitou se ovládá kmitočet oscilátoru. Mě-říme-li" hladinu kapaliny, která má větší vodivost, např. průmyslovou vodu, je třeba vnitřní část sondy ponořit do izolačního laku.

Princip měření je jednoduchý. Základem je tříbodový oscilátor s tran-zistorem T1. Kapacitní sonda je pfřipojena k oscilátoru přes oddělovací trans-formátor Tr2 a sekundární vinutí L2, kondenzátor C5 a kapacita sondy tvoří jednoduchý můstek LC. Pracovní zdvih oscilátoru (tedy změna kmitočtu oscilátoru při změně od maximalní do minimální hladiny) je podle druhu kapaliny asi 100 Hz až 600 Hz. Upravíme-li rozměry sondy (a tím její kapacitu), je třeba ůměrně změnit i kapacitu kondenzátoru C5. Integrovaný obvod MAA 245 spolu se dvěma diodami (D5 a D4) je zapojen jako meřič kmitočtu, takže výchylka ručky měřidla je uměrná změně kmitočtu. Zaří-zení obsahuje dva nastavitelné potenciometry P1 a P2. Potenciometrem P1 nastavujeme na stupnici měřidla minimalní výchylku pro námi zvolenou nulovou hladinu kapaliny. Potenciometrem P2 nastavujeme citlivost indi-kátoru, takže jím lze na stupnici měřidla nastavit ůdaj odpovídající maxi-malní hladině. Ten tranzistor co tam je je jen oddělovací, tj. 1:1 a asi tak 50-150 závitů + - nejakou smaltovanou 0,1. čim víc závitů, tím větší citlivost. Dalo by se to splašit v nějakym starym přijimači, tam jich je hafo (thanx to Robbi)

Thanx to trabi team


vod krfáka :-) , že prej me zabije, až si toho všimne :-))